Kalendarz wyborczy

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. (poz. 1134)

Termin wykonania czynności wyborczej* Treść czynności wyborczej
do dnia 7 września 2014 r.
 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 • zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

do dnia 17 września 2014 r.

 • zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 22 września 2014 r.

 • powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

do godz. 24:00

 • zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

do dnia 12 października 2014 r.

 • utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 17 października 2014 r.

do godz. 24:00

 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,
 • zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do dnia 22 października 2014 r.

 • przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw

do dnia 24 października 2014 r.

 • przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję

do dnia 26 października 2014 r.

 • przyznanie przez komisarza wyborczego numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
 • powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,
 • sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy,
 • zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

do dnia 27 października 2014 r.

 • rozplakatowanie obwieszczeń:
  1. terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
  2. gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

od dnia 1 listopada

do dnia 14 listopada 2014 r.

do godz. 24:00

 • nieodpłatne rozpowszechnianie przygotowanych przez komitety wyborcze audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych

do dnia 7 listopada 2014 r.

 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 11 listopada 2014 r.

 • składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

w dniu 14 listopada 2014 r.

o godz. 24:00

 • zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 15 listopada 2014 r.

 • przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

w dniu 16 listopada 2014 r.

godz. 7:00 – 21:00

 • głosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast