Harmonogramu pracy WKW w dniu poprzedzającym wybory i w dniu wyborów

Uchwała Nr 38/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach

Uchwała Nr 38/2024
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

w sprawie

ustalenia planu pracy i harmonogramu pracy Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach w dniu poprzedzającym wybory i w dniu wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie rozdz. I ust. 1 i 4 załącznika do uchwały nr 173/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Wojewódzka Komisja Wyborcza
uchwala:

§ 1.

  1. Członkowie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w dniu poprzedzającym dzień głosowania i w dniu głosowania pełnią dyżur w celu rozstrzygania spraw związanych z wyborami.
  2. Wojewódzka Komisja Wyborcza rozpatruje sprawy związane z wyborami niezwłocznie, podejmując stosowne uchwały i sporządzając obwieszczenia o dokonanych skreśleniach nazwisk kandydatów bądź o unieważnieniu rejestracji list.
  3. Wojewódzka Komisja Wyborcza ustala czynności organizacyjne związane z ustaleniem wyników głosowania i wyników wyborów.
  4. Wojewódzka Komisja Wyborcza, przy ustalaniu zasad i sposobu wykonywania zadań wyborczych, współdziała z Komisarzem Wyborczym, Dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, Urzędnikiem wyborczym, organami administracji samorządowej, a także ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i ład publiczny.
  5. Wojewódzka Komisja Wyborcza rozpatruje w zakresie swojej właściwości skargi na działalność obwodowych komisji wyborczych i udziela im pomocy w zakresie wykonywania przez nie zadań wyborczych.

§ 2.

Harmonogram dyżurów Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach:

  1. 6 kwietnia 2024 r. (sobota) – w godz. od 10:00 do 14:00.
  2. 7 kwietnia 2024 r. (niedziela) – w godz. od 7:00 do zakończenia czynności wyborczych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach
Grzegorz Jamróz

Załączniki
Uchwała Nr 38/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach [PDF 76,6kB]