KALENDARZ WYBORCZY

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. (poz. 1151)

 

Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej
1 2
do 2 października 2010 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
- zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
do 4 października 2010 r. - zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
do 7 października 2010 r. - powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych
do 22 października 2010 r. do godz. 2400 - zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy
do 27 października 2010 r. - przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,
do godz. 2400 - zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
do 29 października 2010 r. - przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą
do 31 października 2010 r. - przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
do 6 listopada 2010 r. -
rozplakatowanie obwieszczeń:
a) właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na których umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata, nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi
od 6 listopada 2010 r. - nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia
do 7 listopada 2010 r. - powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,
- sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
do 11 listopada 2010 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do 16 listopada 2010 r. - składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy
19 listopada 2010 r. o godz. 2400 - zakończenie kampanii wyborczej
20 listopada 2010 r. - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
21 listopada 2010 r. godz. 800-2200 - głosowanie