Poprzednie Wybory / Wybory 2006 / Kalendarz wyborczy

2006-09-12

Kalendarz Wyborczy

Ustalono kalendarz wyborów samorządowych w roku 2006
Termin wykonania czynności wyborczej
Treść czynności wyborczej
do 23 września 2006

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

- zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

do 28 września 2006

- powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych

do 13 października 2006 do godz. 24°° - zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy
do 18 października 2006 do godz. 24°° - przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,

- zawiadomienie właściwej terytorialnej komisji wyborczej o zawarciu umowy w sprawie utworzenia grupy list kandydatów,

- zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
do 20 października 2006 przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą
do 22 października 2006

- powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,

- przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 28 października 2006

- rozplakatowanie obwieszczeń:

a) właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz informacje, jakie grupy list kandydatów zostały utworzone w jednostce samorządu terytorialnego

b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na których umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat

od 28 października 2006 - nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych publicznej i publicznego radia w programach telewizji
do 29 października 2006 - sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy
10 listopada 2006 o godz. 24°° - zakończenie kampanii wyborczej
11 listopada 2006 - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji borców wyborczych spisów wyborców
12 listopada 2006 godz. 6°°- 20°°

- głosowanie

Wybory 2010

Na stronie zamieszczone będą obwieszczenie Marszałka dotyczące wyborów do Sejmiku, mapa okręgów wyborczych, kalendarz wyborczy, a także niezbędne akty prawne.
Strona wybory.slaskie.pl będzie aktualizowana na bieżąco.
Znajdziedzie tu Państwo m.in. listę zarejestrowanych komitetów wyborczych i kandydatów na radnych wojewódzkich, wyniki głosowania oraz bieżące informacje dotyczące wyborów.
 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,
tel. centrala +48 (32) 20 78 888 e-mail: wybory@slaskie.pl